Petek, 15. december 2023

 

Območje izvajanja javnega razpisa je ožje območje pravičnega prehoda Zasavske premogovne regije, ki obsega območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ter ožje območje pravičnega prehoda SAŠA premogovne regije, ki obsega območje občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Končni prejemniki so občine, ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projektov. Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 34.494.117,64 EUR, od tega 31.905.882,35 EUR za sofinanciranje projektov v SAŠA premogovni regiji.

Na novinarski konferenci, ki se je odvila pred informativnim dogodkom, so sodelovali dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, Andreja Katič, državna sekretarka, pristojna za regionalni razvoj, Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje in mag. Zoran Poznič, župan Občine Trbovlje.

Minister Jevšek je poudaril, da je Slovenija po uspešnosti črpanja evropskih sredstev na 4. mestu med državami članicami EU, kjer so vsi deležniki, tudi upravičenci odigrali resnično dobro vlogo. Sklad za pravični prehod pa je v finančni perspektivi 2021 – 2027 novost, ki bo še dodatno podprla premogovni regiji SAŠA in Zasavje pri prestrukturiranju v prihajajočem obdobju.

Državna sekretarka Andreja Katič je izpostavila dobro sodelovanje med organom upravljanja, resornimi ministrstvi, razvojnimi agencijami, občinami in drugimi deležniki v obeh regijah z namenom učinkovite porabe sredstev iz Sklada za pravični prehod.

Peter Dermol se je zahvalil ministru Jevšku in njegovim sodelavcem za številna usklajevanja in razprave z občinami, ki je edinstven in najprimernejši način kako prisluhniti potrebam zahtevnega procesa prestrukturiranja za vse prebivalce v regiji.

Zoran Poznič pa je izpostavil, da Sklad za pravični prehod Zasavski regiji omogoča preboj iz industrijske dobe v post moderno družbo, pri čemer vse občine naloge in zaveze pravičnega prehoda jemljejo skrajno resno. Sklad za pravični prehod je po njegovem mnenju priložnost za povezovanje znotraj regije pri projektih, ki bodo vsem term dolinam omogočili prihodnost.

Z uspešnimi prijavami na razpis bo SAŠA regija pridobila sredstva za vzpostavitev dodatnih infrastrukturnih pogojev in podpornih storitev inkubatorjev, ki bodo s svojimi dejavnostmi okrepili podporno okolje za podjetniške ideje tistih, ki so na začetku podjetniške poti. To je eden od predpogojev za rast in razvoj malega gospodarstva kot tudi velikih podjetij in bo prispeval k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju premogovne regije SAŠA ter k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo v skladu s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (S5) in njenimi prednostnimi področji. Ustvarjanje in rast novih podjetij je pomembno tudi z vidika kreiranja novih poslovnih možnosti in prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest.

Center za pravični prehod, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije SAŠA, zagotavlja podporo pri pripravi projektov – od spodbujanja projektnih idej, priprave vlog in izdelave investicijske dokumentacije vse do realizacije. Center za pravični prehod bo tako tudi v prihodnje izvajal ključne naloge vzpostavitve lokalnih partnerstev in mrež za potrebe izvajanja projektov oz. operacij, izvajal usposabljanj za krepitev zmogljivosti projektnih sponzorjev, zagotavljal podporo pri pripravi projektov vse od spodbujanja projektnih idej, vlog in izdelave investicijske dokumentacije do realizacije, spremljal izvajanje projektov in nudil podporo pri projektnem upravljanju, evidentiral prostorsko in okoljsko degradirana območja in v sodelovanju z ostalimi deležniki oblikoval vizijo o revitalizaciji dediščine, povezane s premogovništvom, pripravljal analize in študije, potrebne za učinkovito izvajanje strategije in z njo povezanih programov, ukrepov ter projektov.

Aktivnosti Centra za pravični prehod so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.

www.evropskasredstva.si

#evropskasredstva #EUsredstva #pravicniprehod #centerzapravicniprehod

Evropska sredstva